Winter Sports

Boys Basketball          Justin Snell               justin.snell@nebo.edu

Girls Basketball          Camie Oakey           camie.oakey@nebo.edu

Swimming                  TBA

Wrestling                   Dave Valeti               david.valeti@nebo.edu