Winter Sports

   Boys Basketball          Justin Snell               justin.snell@nebo.edu

   Girls Basketball          Camie Oakey           camie.oakey@nebo.edu

   Boys Swimming         Travis Pope              travis.pope13@gmail.com

   Girls Swimming         Kim Green                kim.green@nebo.edu

   Wrestling                   Dave Valeti               david.valeti@nebo.edu